top of page
סני זיו

סני זיו

סני זיו (MA מהאוניברסיטה העברית, דוקטורנטית בחוג לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן) הינו כלכלן ומרצה במכללה האקדמית של תל אביב יפו. תחומי המחקר וההוראה שלו כוללים: כלכלת אורבנית, כלכלת עבודה, כלכלת בריאות ותהליכים מאקרו כלכליים במשק הישראלי עם התמקדות בשאלות של פריון ויעילות בייצור, השפעת חסמים שונים על מימוש פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי והשפעות אמפקט של תוכניות לרכישת הון אנושי. זיו בעל ניסיון רב וייחודי של למעלה מ-20 שנה, בניתוח של השווקים המאקרו כלכליים ובביצוע פרוייקטים בתחומים הקשורים לכלכלת ישראל. מחבר משותף וחבר בצוות ישראל 2028: חזון ואסטרטגיה כלכלית - חברתית לישראל בעולם גלובלי (בתמיכת נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל- ארה"ב). דירקטור חיצוני בחברות סאנפלאואר חברה להשקעות בע"מ, טלרד נטוורקס ומודלים שוקי הון. משמש כיועץ לארגון אונסק"ו (UNESCO) בפרויקט לחיזוי מיומנויות נדרשות בשוקי העבודה העתידיים.

bottom of page