strip.gif

קורסים והכשרות

 

קורסים מקצועיים

 

עתודה ניהולית בארגונים חברתיים

חבר.ת ועד מנהל לעמותות

קורסים לתואר שני

 
 התמחות בניהול אימפקט, יזמות וחדשנות חברתית

התמחות בניהול אימפקט, יזמות וחדשנות חברתית

אג"ח חברתית Social Impact Bond

אג"ח חברתית Social Impact Bond

קורס עתודה ניהולית וארגונים חברתיים

קורס חברי ועד המנהל

 

ההודעה נשלחה