top of page
ד"ר נועה נלסן

ד"ר נועה נלסן

מחקריה הם בפסיכולוגיה ארגונית, ועוסקים ברובם בשני תחומים קרובים: משא ומתן וניהול קונפליקטים בעולם העבודה. בעולם העבודה של המאה ה-21, היכולת לקיים משא ומתן היא חלק מסל הכישורים התעסוקתי. בתחום זה, מתמקדת בעיקר בהשפעות המגדר, בשילוב משתנים מסבירים (למשל, אישיותיים או רגשיים), על נכונות עובדים ליזום מו"מ עם המעסיק/ה, ועל התנהגות והישגים במו"מ תעסוקתי או עסקי. קונפליקטים בארגונים הם חלק בלתי נפרד מחיי הארגון אך עלולים בתנאים מסוימים לפגוע בביצועים וברווחת העובדים. עוסקת בהשפעות של צדק ארגוני על ניהול קונפליקטים בין עובדים למנהלים, וכן בקשר שבין סגנונות המנהיגות בארגון לבין עוצמת הקונפליקטים ואופני הניהול שלהם בקרב העובדים עצמם, או בינם לבין הכפופים להם.

bottom of page