top of page
strip.gif
לוגו רוטשליד.png

תאגידים עירוניים

  המכון לחקר חברה וכלכלה
Research Institute of Society and Economics

אודות

החטיבה תהווה מרכז ידע ומחקר לאומי המסייע לשיפור מדיניות הממשל המקומי והמרכזי בישראל בתחום התאגידים העירוניים ומהווה כר לשיתוף פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים, בהם משרדי הממשלה, מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם והחברה האזרחית והעסקית בישראל.

למרכז שיתוף פעולה עם חברת אתרים ועיריית תל אביב בעריכת מחקרים אשר מקדמים ותורמים לפעילות החברה ובכך תורמים לקידום היעדים ולעמידה באתגרים. כמו כן כמו כן המרכז פועל למול משרדי המשלה ומקיים הכשרות ותוכניות עבודה בנושא אנרגיה מתחדשת, שלטון מקומי ותאגידים עירוניים ופיתוח הזווית המונציפלית.

 

וועדה מייעצת לחטיבת התאגידים העירוניים 

דר' פני יובל

פרופ' אסף מידני

דר' שוקי אמרני

דר' ורד הולצמן

דר' צפריר בלוך

דר' אודליה הייזלר

מר בני אלון

bottom of page